AUDITIM I BRENDSHËM

Aldtax ofron shërbime të auditimit të brendshëm për një shumëllojshmëri të gjerë të organizatave, duke përfshire kompanitë publike dhe private, organizatat jo-fitimprurëse dhe subjekte qeveritare.

Fuqia jonë qëndron në njohuritë e plota të legjislacionit vendorë, njohja në thellësi e aktivitetit të kompanive që auditohen, njohja e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar dhe standardet ndërkombëtare të auditimit të brendshëm  si dhe qasja në përvojën e akumuluar me vite në nivel lokal dhe regjional për të siguruar klientët tanë me një gamë të gjërë të shërbimeve profesional.

Në mënyrë që klientët e tan të mund të evitojnë rrezikun e biznesit dhe të kontribuojnë në efektivitetin e kontrolleve të brendshme të kompanive të tyre. Ekipi ynë përqendrohen në zonat e rrezikut dhe këshillona ata që të marrin masat e duhura për ti evituar defektet e mundëshme në sistem.

Shërbimet tona të auditimit  të brendshëm përfshijnë:

  • Vlerësimin dhe rekomandimin e mundësive për përmirësimin e performancës
  • Hulumtimin e praktikave më të mira për implementimin e rekomandimeve për ndryshime
  • Monitorimin e zbatimit të veprimeve strategjike të menaxhmentit.
  • Transferimin e njohurive te profesionistët tuaj
  • Auditim për pajtueshmërinë me ligjet & rregullat tatimore
  • Auditime dhe shqyrtime për qëllime speciale

Për mes partnerëve tanë ndihmojm klientët në procesin e Auditimit të jashtëm,  dhe në pëzgjedhjen e komapanive  të auditimit.