Vlerësim i aseteve

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://aldtax.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Vlerësim i aseteve

aldtax është kompani e akredituar e cila ka trajnimin dhe ekspertizën e duhur për të dhënë raporte të  vlerësimin të aseteve dhe patundshmeritë; të gjitha në përputhje me rregullorën e Bankës Qëndrore. aldtax ofron analiza transparente, duke marrë parasysh ndikimet e jashtme, me procese lehtë të kuptueshme të cilat marrin parasysh variablat e kaluara, tashme dhe të ardhme.

SNK 36 – Zhvleresimi i Aseteve

Në fund të çdo periudhe raportuese, një entitet është i detyruar të vlerësojë nëse ka ndonjë shenjë që një aset është i zhvlerësuar (D.m.th nëse aseti ka një shumë që është më e lartë se shuma e rikuperueshme e saj). SNK 36 ka një listë të treguesve të jashtëm dhe të brendshëm të zhvlerësimit. Nëse ka ndonjë shenjë që një aset është i zhvlerësuar, atëhere shuma e rikuperueshme duhet të llogaritet. [SNK 36.9]

Njohuria e vlerës së vërtetë të aseteve mund të nxjerrë në pah kursimet e mundshme, ndihmojë menaxhimin e rreziqeve, dhe po ashtu të rris numrin e investorëve të mundshëm.

Përse është e rendesishme që të kemi një vlerësim aktual të aseteve?

  • Ndihmon në parashikimin realistik të zhvillimeve të mundshme të cilat rrisin potencialin e fitimit në një aset.
  • Krijon kalkulime të sakta të taksave që duhet paguar
  • Rrit transparencën
  • Ndihmon të demonstrojë drejtimin e hapave të ardhshëm të biznesit
  • Zvogëlon rrezikun e udhëheqjes së kompanisë drejt rënies
  • Projektet të cilat kanë parasysh rreziqet që mund të shfaqen në të ardhmen janë të favorizuara nga investitorët sepse duke pasë parasysh rreziqet investitorët ndihen më të sigurtë të investojnë dhe njëkohësisht u rritet mundësia e fitimit nga investimi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image